Genel Bilgiler


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde,  03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Rektörlüğümüze bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren kronolojik olarak aşağıdaki Öğretim Üyeleri müdürlüğe atanarak sırayla görev yapmışlardır:
 
2006 - 2007 tarihleri ……..  sayılı yazıyla       Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aydın KAPTAN
08.10.2008 tarih ve 32112   sayılı yazıyla       Doç. Dr. Memduh ERKİN
10.06.2010 tarih ve 29281   sayılı yazıyla       Doç. Dr. Metin EKER
09.09.2011 tarih ve 36198   sayılı yazıyla       Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU
12.03.2015 tarih ve 11887   sayılı yazıyla       Prof. Dr. Ali BOĞA
11.08.2015 tarih ve 1032     sayılı yazıyla       Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU
08.11.2017 tarih ve 113200 sayılı yazıyla       Doç. Dr. Ali TOMAK
 
2880 Sayılı kanunun değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bünyesinde;  Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Programı, Resim Anasanat Dalı Programı, Müzik Anasanat Dalı Programı, Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı Programı, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı açılmıştır.

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Programı, Enstitü Yönetim Kurulu'nun 09.12.2013 tarih ve 2013/5-6 sayılı kararıyla yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.03.2014 tarih ve 1098-15842 sayılı uygun görüş yazısıyla açılmıştır.
 
Resim Anasanat Dalı Programı Enstitü Yönetim Kurulu'nun 02.10.2015 tarih ve 28913907-104.01-E.59274 sayılı kararıyla yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28.10.2015 tarih ve 58999 sayılı uygun görüş yazısıyla açılmıştır.
 
Müzik Anasanat Dalı Programı, ilk etapta, Enstitü Yönetim Kurulu'nun 19.03.2014 tarih ve 28913907-104.01.03/17 sayılı kararıyla yapılan teklif üzerine “Piyano Anasanat Dalı Müzikte Yorumculuk Tezli Yüksek Lisans Programı” olarak 04.07.2014 tarih ve 39879-4346 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısıyla açılmış olup daha sonra Enstitünün 26.12.2016 tarih ve 28913907-050-E.121824 sayılı teklif yazısıyla “Piyano Anasanat Dalı” adının ”Müzik Anasanat Dalı” olarak değiştirilmesi istenmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 1.02.2017 tarih ve 101.03.02-8665  sayılı uygun görüş yazısıyla mevcut öğrencilerin aynı adla eğitim-öğretime devam etmeleri şartıyla,  2017-2018 eğitim- öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere söz konusu teklif uygun görülmüştür. 
 
Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı Programı, Enstitü Yönetim Kurulu'nun 11.02.2015 tarih ve 28913907-050.6269 sayılı teklif yazısıyla OMÜ Senatosu'ndan geçen karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 30.06.2015 tarih ve 75850160-104.01/36551 sayılı uygun görüş yazısıyla açılmıştır.

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı, Rektörlüğümüzün teklifi 12.07.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4., 7. ve 5/d maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim YapılmasındaUyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Pragramları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca karara bağlanmış ve açılması uygun görülmüştür. 

Enstitümüz, ülkemizin ve Üniversitemizin ilk ve tek olma özelliğine sahip İlkadım Güzel Sanatlar Yerleşkesindedir. Enstitümüz yaklaşık 370 m2 İç mekân kullanım alanına sahiptir. Bu alan; ana giriş salonu içerisinde,  8 idari ofis, 2 araştırma görevlileri odası ve 1 toplantı salonu olmak üzere toplam 11 odadan ibarettir.
 
Halen 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle;  
Müzik Anasanat Dalı Programı'nda: 17 öğrenci,
Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Programı'nda: 17 öğrenci,
Resim Anasanat Dalı Programı'nda: 16 öğrenci,
Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı Programı'nda: 8 öğrenci bulunmaktadır.

Genel toplamda; kayıt yenileyen 58 öğrenci ve 3 özel öğrenci, 1 kayıt donduran öğrenci, 6 kayıt yenilemeyen öğrenci, 2 mezun olan öğrenci  olmak üzere, özel öğrenciler ayrı tutulduğunda  toplam 67 öğrenci mevcuduna ulaşılmıştır. Enstitü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle, kayıt donduran ve kayıt yenilemeyen öğrenciler hariç tutulduğunda  halen aktif durumdaki 61 öğrencisiyle eğitim-öğretimini sürdürmektedir.